نقد خودبیگانگی با رجوع به جمله ایی از ارد بزرگ

از : علامه موسی الرضا طایفی اردبیلی

ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند . ارد بزرگ
این بخشی از سخن حکیم ایرانی ارد بزرگ است که در فرگرد میهن از آن یاد می کند ، مداقه ی نسبی علمی و معنا شناسی این بیان از اندیشمند فرزانه ارد بزرگ معنای پی نوشت را با تحلیلی جامعه شناختی ارایه می دهد :

- نخست : عنوان سرزمین کوچک برای قیاس با کشورهای بزرگ بیان کننده ی فهم ارد بزرگ از موضوع الیناسیون یا همان خود باختگی و نیز دیگر شیفتگی متابعت کننده احتمالی از الیناسیون موجود در بین افراد جوامعی است که از دریافت معین توسعه ی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی باز مانده اند و فرهنگ آنها پویایی ملحوظی را به خود نگرفته است . از خود بیگانگی و دیگر شیفتگی حاصل فهم معینی است افراد یک اجتماع خاص در جامعه ایی در مقام قیاس فرهنگ خود با فرهنگ دیگر و کوچک شمردن شناسه های فاخر فرهنگی به دست می آورد و به طور طبیعی در این قیاس با شیفتگی به اجزا و عناصر فرهنگ های دیگر و به تبع آن روح کلی فرهنگ های دیگر ، به فرهنگ خود با ضعف و احساس حقارت می نگرند .
به بیانی سرزمین کوچک بیان دیدگاهیِ افراد حقیر و دارای فهم ناخوانا از دریافت های فرهنگی نسبت به سرزمین خودی آنهاست که بیشتر در مظاهر تمدنی امروزینه به دلایل گوناگون از دریافت های موثر دگرگون ساز دور مانده اند .
در این جوامع ابلهان کسانی به شمار می روند که بخش های شناسه دار و تفاخر و تفرعن آفرین سرزمین خود را نمی بینند و خیره و مجذوب فرهنگ های دیگری می شوند . به طور دقیقتر اطلاق واژه ابله به خود بیگانگان و دیگر شیفتگان فرهنگی به دلیل عدم توان احاطه و شناخت به خویشتن و فرهنگ خود است و عنوان بخشی به موطن این افراد به نام سرزمین های کوچک بیان کننده ی دیدگاه همین به اصطلاح ابلهان است .

- دوم : از خود بیگانگی و دیگر شیفتگی سطح تعاملات اجتماعی افراد دچار به این نوع نگرش را به طرز معنا داری کاهش می دهد و این افراد در تعاملات خود با کاهش روابط اجتماعی درون جامعه ایی به دنبال ایجاد ارتباطات و تعاملات با افراد جوامع دیگرند و چون این افراد در قیاس های فرهنگی خودی با فرهنگ جوامع دیگر احساس ضعف کرده اند ، ضعف حاصله برای آن ها درونی شده و در تعاملات احتمالی ایجاد شده با سایر فرهنگ ها به امتیاز دهی به آن ها خواهند پرداخت و این امتیاز دهی حتا در صورت انتفاع طلبی آنها هم به دلیل احساس ضعف درونی وجود خواهد داشت .
در صورتی که چنین افرادی در نظام روابط بین الملل قرار گیرند با انتقال ضعف خود و دریافت های فرهنگی در مبادلات که با ضعف آن ها رقم می خورد ، حاکمیت سیاسی ، اجتماعی و حتا نظام سیاسی را به رمانتیسم سیاسی یا همان بیماری سیاسی سوق خواهند داد .

- سوم : خود بیگانگی و دیگر شیفتگی امری است که در صورت تسری در جامعه و یا قرار گیری در گروه های مرجع با ایجاد چالش های مختلفی در حدود گوناگون روابط اجتماعی یا سطح های مختلف کنش های متقابل جامعه را در انواع فعلیت های محول افراد و نقش آفرینی ها دچار ضعف در تصمیم گیری و اجرا می سازد و این امر چیرگی فرهنگ سایر جوامع یا استحاله ی فرهنگی و کوچکی سرزمین خودی را در پی دارد و در شاکله های تعریفی مستقیم و غیر مستقیم از تاراج به یک سرزمین آسیب می رساند .
دقت در موضوعات حاضر بیانگر دیدگاه جامعه شناختی و عالمانه ی ارد بزرگ به موضوع الیناسیون و نیز دیگر شیفته گی است .

/ 0 نظر / 47 بازدید